?

Bolesti kloubů a svalů


Horní končetiny


Bolesti ramenního kloubu
Impingement syndrom

Je bolestivý útlak měkkých struktur v oblasti ramenního kloubu, který se objevuje po 40. roce života. K tomuto útlaku dochází vlivem strukturálních nebo funkčních změn v oblasti ramenního pletence. Může se objevit otok, bolest v noci, při zátěži, později i v klidu. Postupně dochází k degenerativním změnám v rotátorové manžetě, oslabení svalstva pletence ramenního a kloubního pouzdra, které vede ke zhoršení projevů impingement syndromu.

Bolest v rameni však nemusí vždy znamenat poruchu pouze ramenního pletence, proto je vhodné navštívit co nejdříve odborníka, který určí příčinu vašich obtíží a zahájí vhodnou léčbu.


Bolesti lokte
Oštěpařský/golfový loket (Mediální epikondylitida)

Jedná se o přetížení svalů na dlaňové straně předloktí, které v důsledku zvýšeného napětí svalů způsobují bolesti v oblasti lokte. Bolest se objevuje při ohnutí zápěstí a prstů, vnitřní rotaci předloktí a při dotyku v oblasti vnitřní strany lokte.

Tenisový loket (Laterální epikondylitida)

Jedná se o přetížení svalů předloktí, může se objevit i otok na zevní straně lokte. Bolesti se objevují při zvedání, nošení břemen, stisku ruky, zvedání prstů a zápěstí a zevní rotaci předloktí. Bolest může být tak náhlá a intenzivní, že dochází k upouštění předmětů z ruky.

Bolesti zápěstí
Syndrom karpálního tunelu

Výskyt tohoto syndromu je častější u žen a objevuje se většinou po 40 roce. Podstatou je útlak nervu (n. medianus) v oblasti anatomické úžiny zápěstí – karpální tunel, který je tvořen zápěstními kůstkami a vazem (lig. carpi transverzum).

Útlak nervu může vzniknout z důvodu chronického přetěžování při nevhodné ergonomii práce, kdy dochází ke zbytnění šlach ohýbačů prstů nebo po úrazu.

Charakteristickými projevy útlaku nervu je brnění do prvních třech prstů ruky a bolest, která často budí v noci, po protřepání ruky a rozcvičení mizí. Později se objevuje porucha motoriky ruky, oslabení svalů ruky a trvalé brnění prstů ruky.

Dolní končetiny


Degenerativní změny kloubů
Artróza (osteoartróza)

Jedná se o velmi časté kloubní onemocnění, v populaci nad 75 let se vyskytuje více než v 80 %. Příčiny vzniku tohoto kloubního onemocnění mohou být různé. Ve většině případů jde o sekundární artrózu, která je způsobena porušenou funkcí kloubu. Porucha funkce kloubu může nastat z důvodů anatomické vady (kongenitální dysplazie, morbus Perthes, nestejná délka dolních končetin, hypermobilita), traumatu (zlomeniny, chronické mikrotraumatizace neadekvátní sportovní zátěž) metabolické poruchy (dna, diabetes mellitus) a zánětlivé změny (revma, septická artritida). Tyto důvody vedou k destrukci chrupavky, následné tvorbě osteofytů (kostních výrůstků) a ke změnám měkkých tkání v okolí kloubu. Nejčastěji se artróza vyskytuje v kyčelních (coxartróza) a kolenních (gonartróza) kloubech. Méně se artróza objevuje v hlezenním kloubu, rameni, lokti a zápěstí.

Podle stadia onemocnění je zvolena forma rehabilitace. Ve stádiu kloubního výpotku je vhodný klidový režim 2-3 dny, potom je však nutné zařadit cviky zaměřené na uvolnění zkrácených svalů a posílení svalů oslabených, cviky v odlehčení ve vodě. Vhodným typem chůze je tzv. „Severská chůze“ s pomocí holí „Nordic Walking“. Důležité je nepřetěžovat artroticky změněné klouby (u obézních redukovat hmotnost), nevhodné je cvičit přes bolestivé dotažení a švihové pohyby. Zásadní je úprava pohybového režimu, která vede ke zlepšení až vymizení příznaků, způsobujících dyskomfort.


Fyzioterapie by měla předcházet operačnímu řešení artroticky změněného kloubu.


Bolesti kyčelního kloubu

Bolesti kyčelního kloubu vyžadují přesnou diagnostiku problému. Častým projevem artrózy kyčelního kloubu jsou bolesti v třísle. Lidé často přichází s bolestí v boku, kterou přisuzují právě artróze kyčelního kloubu, avšak tento projev bývá důsledkem přetížení svalů nebo jejich úponů. Bolest v kyčelním kloubu může být vyvolána i mechanismi vzdálenějšího charakteru - např. blokáda v oblasti bederní páteře, plochá noha...

Artróza kyčelního kloubu se projevuje, jak bylo výše zmíněno, bolestivostí šířící se do třísel, po vnitřní straně stehna až ke kolen. kloubu. Dochází k pohybovému omezení v kyčelním kloubu do vnitřní rotace, unožení a zanožení. Svaly na vnitřní straně stehna jsou ve zvýšeném napětí, objevuje se porucha chůzového stereotypu v důsledku bolesti a oslabení svalů na vnější straně stehna a hýždí. Mění se postavení pánve a statika páteře. Bolesti se mohou šířit i do bederní části páteře.


Bolesti kolenního kloubu

Bolesti kolenního kloubu mohou vznikat z různých příčin. Mezi nejčastější příčiny patří úponová bolest kolene v důsledku přetížení svalů dolní končetiny po sportovní zátěži, instability v kloubu ( např. po přetržení vazů) nebo jako důsledek chybného stereotypu chůze a ploché nohy. Svou roli má i obezita.


Důležité místo u problematiky bolesti kolene zaujímá artroza kolene - gonartróza.

Gonartróza

Hlavní příčinou artrózy kolenního kloubu je chronické přetěžování kloubu. Často tomuto stavu předchází úraz kolenního kloubu v minulosti – poranění menisků, vazů, s následnou poruchou stability kolenního kloubu. Gonartróza se zpočátku projevuje bolestí kolenního kloubu při zátěži, chůzi po nerovném terénu a chůzí ze schodů. Později je bolest kolene i v klidu a může se objevit nekontrolovatelné podklesnutí dolní končetiny. Vznikají osové deformity kolenního kloubu, tzv. kolena do tvaru písmene O nebo X. Dále se může objevovat otok, náplň kolenního kloubu a Bakerova pseudocysta v podkolenní jamce. Dochází k omezení pohybu do ohnutí a natažení kolene, oslabení čtyřhlavého stehenního svalu (zejména vnitřní část) a hypertonus svalů na zadní straně stehna.

Poranění kolenního kloubu

Velmi často dochází k poranění kolena během sportovního výkonu. Nejčastěji se objevuje distorze kolenního kloubu, poranění zkřížených vazů (přední a zadní zkřížený vaz) a poranění menisků.

Přední zkřížený vaz - má zásadní význam pro stabilitu kolenního kloubu, k jeho poranění dochází přímým nebo nepřímým násilím (násilná abdukce v kombinaci se zevní rotací bérce). V souvislosti s poraněním se objevuje pocit prasknutí (lupnutí), prudká bolest, otok a následně omezená hybnost. Později dochází k ochabnutí svalstva na přední straně stehna (nejvíc ochabuje vnitřní část čtyřhlavého stehenního svalu).

Menisky – v kolenním kloubu jsou dva menisky – vnitřní a vnější, které vyrovnávají nerovnoměrnost zakřivení mezi kostí stehenní a holenní. Poranění menisků kolenního kloubu je velice časté, mohou se částečně poškodit a nebo úplně utrhnout. Příznakem poškození je bolest v místě poškození menisku (buď vnitřní nebo vnější část kolene), bolest v tureckém sedu a nemožnost chůze v podřepu.


Bolesti v oblasti kotníku a nohy
Úrazy kotníku (podvrtnutí kotníku)

Nejčastějším poraněním v oblasti hlezna je poškození vazů. Podvrtnutí nastává při nekoordinovaném došlapu, kdy se vazy v oblasti kotníku částečně (distorze kotníku) nebo úplně (luxace kotníku) trhají. Objevuje se bolestivost, otok, omezení pohybu v hleznu, nemožnost došlapu a hematom.

Patní ostruha (calcar calcanei)

Vzniká v důsledku přetížení svalů na plosce, které se projeví bolestí v oblasti paty. Ze začátku se bolest objevuje s pohybem nohy a po pár krocích mizí, později se objeví při zátěži a po zátěži. Bolest může provázet otok a krepitace v místě úponů svalů na patní kosti. Je narušena dynamika chodidla. U dlouhodobého přetížení krátkých svalů plosky vzniká časem kalcifikace – patní ostruha.

Bolesti Achillovy šlachy (Achillodynie)

K bolestem Achillovy šlachy dochází z důvodů přetížení, velmi často se vytváří zánět šlachy a okolních měkkých tkání, asi 3 cm nad úponem šlachy na patní kost. Toto postižení je typické u sportovců, při zátěži na tvrdém povrchu nebo při nošení nevhodné obuvi, kdy opatek boty tlačí do Achilovy šlachy. Bolest se objevuje při pohybu, zátěži a po zátěži. Dalšími příznaky je zduření šlachy, otok, bolest při stoji na špičku. Mění se pohybový stereotyp chůze, vznikají reflexní změny v trojhlavém lýtkovém svalu, které omezují pohyb v hleznu (přitažení prstů směrem k hlavě). Dlouhodobé přetěžování Achilovy šlachy může vést k jejímu prasknutí (ruptuře).

Hallux valgus

Hallux valgus neboli vbočený palec je statická deformita přednoží, kdy se kloub palce vychýlí směrem ven. Na vzniku této deformity se podílejí tyto vlivy: vrozená predispozice (hypermobilita, slabost vaziva), nošení nevhodné obuvi, pokleslá příčná nožní klenba a dlouhodobá statická zátěž. Při chůzi se objevuje pocit únavy přednoží, bolest kloubu palce, vychýlení druhého prstu (případně dalších prstů) do podoby kladívkového prstu. Chybí opora palce ve stoji, odraz z palce během chůze a zhoršuje se dynamika chodidla. Časem může vzniknout artróza kloubu palce.

Plochá noha

Plochou nohou se rozumí snížení podélné klenby nožní s vychýlením patní kosti dovnitř. Příčinami mohou být vrozená vada, chabost vazivového aparátu a svalstva, nadváha, nošení nevhodné obuvi (vysoké podpatky, boty nepodporující nožní klentbu) a hormonální nerovnováha (gravidita, klimakterium). Plochá noha zpočátku nebolí, ale rychle se unaví, bolest se pak objevuje na vnitřní straně chodidla, z počátku je bolest při chůzi a později i v klidu. Mění se pohybový stereotyp chůze, došlap je tvrdší, noha ztrácí funkci pružníku a chybí odvíjení chodidla od podložky. Bolesti se mohou zřetězit do vzdálenějších míst (kotníky, přední strana bérce, kolena).


Nejvhodnějším způsobem léčby je rehabilitace a proto pokud máte obtíže tohoto charakteru navštivte naši ambulanci, kde Vás terapeut vyšetří a určí terapii "šitou na míru" vaším obtížím.